Energikartläggning

Elektro Emanuel - Energikartläggning

Energikartläggning

Enligt lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266), skall energikartläggning genomföras vart 4:e år, uppdelning kan göras med 25% per år. Vi hjälper till med dessa kartläggningar och har goda referenser  då vi är effektiva och oftast hittar riktigt lönsamma åtgärder.

Vi hjälper givetvis små och medelstora företag också, som i de flesta fall kan erhålla ett bidrag på 50% av energikartläggningens kostnad, från antingen Länsstyrelsen, Region Halland eller Energimyndigheten. Läs mer i artikeln här.  Vi arbetar i hela Halland, framför allt i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad, men även i Hylte, Göteborg och Skene.

 

Energikartläggning för stora företag

Lagen berör både de verksamheter som omfattas av lagen men också branschorganisationer, företag som erbjuder energitjänster och miljöbalkens tillsynsmyndigheter.
Uppskattningsvis omfattas runt 1 500 företag i Sverige av lagen. Enligt lagen berörs endast stora företag, där företag definieras som varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte. Även offentliga verksamheter kan räknas som företag.

Med stora företag menas företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.
Ett företags beräkning om det uppfyller kriterierna (antal sysselsatta och ekonomiska kriterier) för att omfattas lagen ska göras på global nivå. För att exempelvis avgöra om ett företag i Sverige som tillhör en global koncern omfattas av lagstiftningen ska antal sysselsatta samt årsomsättning och balansomslutning inkluderas för hela koncernen vid bedömningen.
Kan även länka till Länk till energimyndigheten.se

Bidrag energikartläggning för små-medelstora företag

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget, och ditt företag kan nu få ekonomiskt stöd från oss för att genomföra den. Ditt regionala energikontor hjälper dig också på vägen från ansökan till färdig energikartläggning.
Länk till energimyndigheten.se