Miljö & kvalitet

Miljö & Kvalitet

Elektro-Emanuel certifierades 2002 för kvalitet och miljö enligt ISO 9001 och ISO 14001.

1982-Elektro-Emanuel-AB-sv-jpg-2

 • Värnet om miljön är mycket viktigt för vårt eget företag, men även när det gäller våra kunder.
 • Vi vill gärna hjälpa till med lösningar som hushåller med resurserna och ger en lägre energinota.
 • Med vårt kvalitetssystem kan du som kund känna dig trygg med våra tjänster.
 • Vi vill ständigt bli bättre på dessa områden och sätter därför varje år upp nya mål som noggrant följs upp.

 

 


Kvalité, Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Elektro-Emanuel AB är ett elinstallationsföretag inom kraft, belysning, tele, larm, datanät, högspänning, automation och hushållsservice samt konsultverksamhet inom energisparområdet.

Miljö, kvalité och arbetsmiljö är alla samverkande delar i vår verksamhet.
Våra tjänster skall uppfylla kunders behov och förväntningar samt skall utföras med minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Våra medarbetare skall samtidigt ha en säker, utvecklande och jämnställd arbetsmiljö.

Detta innebär att:

 • Vi sätter yrkesskickligheten och kunden i centrum och värnar om att alltid genomföra arbeten med rätt kvalitét.
 • Alla skall aktivt medverka till att åstakomma ett långsiktigt samarbete med våra kunder och leverantörer.
 • Vi lever minst upp till gällande lagar och förordningar samt kunder och samhällets krav.
 • Vi skall ständigt förbättra företagets verksamhet vad det gäller miljö, kvalitét och arbetsmiljö.
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljö-, kvalité och arbetsmiljöarbete.
 • Vi bedriver verksamheten enligt kraven i ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:1.
 • Företagets miljö- och kvalitéts engagemang skall präglas av öppenhet.

Vår största miljöpåverkan är transporter. Vi skall aktivt arbeta för ett miljöriktigt transportsätt för egna transporter.

Varje anställd skall i sitt arbete aktivt medverka till en säker arbetsmiljö, nöjda kunder samt bidra till en miljö- och kretsloppsanpassad utveckling

April 2014
Anders Emaunelsson
VD


Mål 2017

Kvalitet

 • I syfte att minska korttidsfrånvaron ska företaget aktivt medverka till ett hälsosamt och sunt levnadssätt
 • För att sätta kundnyttan i centrum ska vi under året genomföra minst 12 st. kunduppföljningsmöten inom arbetsområdet elservice.

Miljö

 • Vi ska ge förslag på miljöförbättrande åtgärder, till våra kunder, motsvarande en minskning med  2.400.000 kWh.
 • Vi ska genomföra miljöförbättrande åtgärder, hos våra kunder, motsvarande  150.000 kWh.

Mål 2016

Kvalitet

 • För att tillgodose våra kunders krav på flexibilitet och mobilitet skall under året alla servicemontörer förses med läsplattor för att underlätta tids- och materialredovisning samt informationsutbyte etc.
 • Vi skall under året fokusera på kundrelationer och genomföra minst tre stycken kundaktiviteter.

Miljö

 • Vi skall ge förslag på miljöförbättrande åtgärder, till våra kunder, motsvarande en minskning med  4.000.000 kWh.
 • Vi skall genomföra miljöförbättrande åtgärder, hos våra kunder, motsvarande  400.000 kWh.
 • För att minska vår elförbrukning i Kungsbacka har vi installerat en solcellsanläggning. Under året skall förbrukningen minska med minst 10%.

Uppföljning mål, miljö och kvalitet 2015

Kvalitet

FÖR ATT TILLGODOSE VÅRA KUNDERS KRAV PÅ FLEXIBILITET OCH MOBILITET SKALL UNDER ÅRET ALLA SERVICEMONTÖRER FÖRSES MED LÄSPLATTOR FÖR ATT UNDERLÄTTA TIDS- OCH MATERIALREDOVISNING SAMT INFORMATIONSUTBYTE ETC.

Genomfört med mycket bra resultat. Målet uppfyllt.

VI SKALL UNDER ÅRET FOKUSERA PÅ KUNDRELATIONER OCH GENOMFÖRA MINST TRE ST KUNDAKTIVITETER.

Vi har under året genomfört 3st kundaktiviteter. Målet uppfyllt.

Miljö

VI SKALL GE FÖRSLAG PÅ MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER, TILL VÅRA KUNDER, MOTSVARANDE EN MINSKNING MED 4.000.000 kWh.

Vi har under året gett förslag på åtgärder motsvarande 2.660.000 kWh. Målet inte uppfyllt.

VI SKALL GENOMFÖRA MILJÖFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER, HOS VÅRA KUNDER, MOTSVARANDE 400.000 kWh.

Vi har under året gjort åtgärder motsvarande ca 425.000 kWh. Målet uppfyllt.

FÖR ATT MINSKA VÅR ELFÖRBRUKNING I KUNGSBACKA HAR VI INSTALLERAT EN SOLCELLSANLÄGGNING. UNDER ÅRET SKALL FÖRBRUKNINGEN MINSKA MED MINST 10 %

Vi har under året minskat förbrukningen med 33%. Målet uppfyllt.

Veddige 2016-02-10
Anders Rahmn